เทศบาลตำบลตลาดแค

ระเบียบ กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่้าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560เอกสารที่เกี่ยวข้อง