เทศบาลตำบลตลาดแค

นโยบายต่อต้านการทุจริต

ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนเอกสารที่เกี่ยวข้อง