เทศบาลตำบลตลาดแค

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตรหรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง