เทศบาลตำบลตลาดแค

การบริหารทรัพยากรบุคคล

5.3 ประกาศ ก.จ.ก.ท.และก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562และประกาศ ก.จ.กท.และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ(ฉบับที่2) พ.ศ.2562เอกสารที่เกี่ยวข้อง