เทศบาลตำบลตลาดแค

การบริหารทรัพยากรบุคคล

5.2 ประกาศ ก.จ.ก.ท.และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561เอกสารที่เกี่ยวข้อง