เทศบาลตำบลตลาดแค

โรงเรียนเทศบาลตำบลตลาดเแคผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตลาดแคนายสุทัศน์ จีนกลาง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษานางสุดารา ประทีป
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวอรัญญา นาดี
ตำแหน่ง ครู


นายอดิศร พงษ์ชนะ
ตำแหน่ง ครู


นางสาวมะลิวัลย์ พันพิบูลย์
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวจินดาภัทร์ คิดการ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ


นางขนิษฐา เผนโคกสูง
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวเสาวลักษณ์ ดอกขจร
ตำแหน่ง ครู


นางปรารถนา เกษตรเวทิน
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ


นางสมจิตร กิจกลาง
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ


นางสาววนิดา กาดกลาง
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ


นางสมควร ซอนจำปา
ตำแหน่ง ครู


นางอัจฉราพร กลัดสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย


นางสาวอรุณ ปานกลาง
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ


นางสาวเสาวลักษณ์ ดอกขจร
ตำแหน่ง ครู


นางปิ่นสุดา ขอเหล็กกลาง
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ


นางสาวอรทัย ชินกลาง
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ


นางสาวสิริมา มุสิกะสาร
ตำแหน่ง ครู


นางตุ๊ คูณงูเหลือม
คนงาน


นางจุฑามามาศ ผ่องสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


นายบรรจง ชินกลาง
นักการภารโรง