เทศบาลตำบลตลาดแค

กองสวัสดิการสังคม


นายสาวภรภัทร สงวนสิน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสุพิศ กระทุ่มกลาง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวอารีย์ วัฒนากลาง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน