เทศบาลตำบลตลาดแค

กองสาธารณสุข


นางสาวภาพตะวัน ชลาลัย
นักวิชาการสุขาภิบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.044-917009


นางสาวอาพร ปะนาเส
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาวภาพตะวัน ชลาลัย
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ


นางสาวดวงดาว ญาติกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายประหยัด สาดกลาง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายอรรถสิทธิ์ ไชยพิเดช
พนักงานขับรถยนต์


นายสมหวัง เติมกลาง
คนงานประจำรถขยะ


นายบุญเชิด ทำนา
คนงานประจำรถขยะ


นายวรวุฒิ แรมพิมาย
จ้างเหมาเก็บขนขยะ


- ว่าง -
คนงาน