เทศบาลตำบลตลาดแค

กองสาธารณสุข


นางเครือวัลย์ วรชมพู
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายวิเชียร เทียมวิสัย
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาวโยธกา ขอเหนี่ยวกลาง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาวดวงดาว ญาติกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชาติ เกริกอำนาจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายประหยัด สาทกลาง
คนงานประจำรถขยะ


นายสมหวัง เติมกลาง
คนงานประจำรถขยะ


นายวีระ หมั่นคง
คนงานประจำรถขยะ


นางสาวรัชดาภรณ์ เพ็ชรพิมาย
คนงาน


นางสาวเรียม ต้นยาง
คนงาน