เทศบาลตำบลตลาดแค

สมาชิกสภา อบต.


นายอนันต์ ภักดีชายแดน
ประธานสภา


นางจุไรรัตน์ ตันตมณีรัตน์
รองประธานสภา


ว่าที่ร้อยเอก สกล พละเสน
เลขานุการสภา


นางสาวบรรจง เพ็ชรพิมาย
สมาชิกสภาเทศบาล


นางละเอียด ชูสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาล


นางวรรณา นานอก
สมาชิกสภาเทศบาล


นางจำลอง เผนโคกสูง
สมาชิกสภาเทศบาล


นางฉลอง ศิริทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล


นางวรัญญา ตันตมณีรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล


นางวิน ต้นยาง
สมาชิกสภาเทศบาล


นายณรงค์รัช นาดี
สมาชิกสภาเทศบาล


นายเสนอ เพ็ชรแท้
สมาชิกสภาเทศบาล


นางศรัญญา แสนประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล