เทศบาลตำบลตลาดแค

กองวิชาการและแผนงาน


นางสุรัชดา ตันตระกูล
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นายเฉลิมศักดิ์ พ้วยเปิ้น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีปฏิญญา คงแสนคำ
ผู้ช่วยนิติกร