เทศบาลตำบลตลาดแค

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นางสุรัชดา ตันตระกูล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร.08 7958 4470


นายเฉลิมศักดิ์ พ้วยเปิ้น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.


- ว่าง -
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ปง./ชง.