เทศบาลตำบลตลาดแค

หัวหน้าส่วนราชการ


ว่าที่ร้อยเอก สกล พละเสน
ปลัดเทศบาล (กลาง)


-ว่าง-
รองปลัดเทศบาล (ต้น)


นางกุลสิริ เปรมกลาง
รองปลัดเทศบาล (ต้น)


นางสาวกาญจนา ทิพย์ประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวอมรรัตน์ แสงฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายอภินันท์ พินิจพงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายปัณณธร สอนคำเสน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสุรัชดา ตันตระกูล
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน


นางเครือวัลย์ วรชมพู
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายอภินันท์ พินิจพงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองประปา


นางสาวภรภัทร สงวนสิน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม