เทศบาลตำบลตลาดแค

หัวหน้าส่วนราชการ


นายสมมิตร ขวัญกลาง
ปลัดเทศบาล
08 5061 2622


ว่าง
รองปลัดเทศบาล (ต้น)นางประภัสสร ตรัยศิลานันท์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
06 5269 7922


นายเกรียงศักดิ์ ช่ำชอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
08 1878 1413


นายปัณณธร สอนคำเสน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
06 1914 0715


นางสุรัชดา ตันตระกูล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
08 7958 4470


พ.จ.อ.หญิง กษมาพร บุญมาศ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
09 8959 9469


ว่าง
ผู้อำนวยการกองการประปานางสุพิศ แสนลำ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
09 6809 4421


นางประภัสสร ตรัยศิลานันท์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
06 5269 7922