เทศบาลตำบลตลาดแค

กองการประปา


นายอภินันท์ พินิจพงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา

นางสาวพิมพ์ชนก คูณกลาง
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายสมเจต จันทร์กลาง
พนักงานผลิตน้ำประปา


นางลักคณา นาดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายสัมฤทธิ์ ศิริคำ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ


นายธานี จันทร์กลาง
คนงาน