เทศบาลตำบลตลาดแค

สำนักปลัด


นางสาวกาญจนา ทิพย์ประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป (ปก/ชก)


นางสาวจิตตานันท์ ทองกลาง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก)


นายกฤษณพล พัฒนาศูนย์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


นางสาวธัญยธรณ์ สูญกลาง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายมนัส แขโคกกรวด
นักการ


นายสมบูรณ์ ช่างเกวียน
พนักงานขับรถยนต์


นายหัสชัย ฉิมกลาง
พนักงานวิทยุ


นายแสวง กระจ่างโพธิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นางสาวนงนุช กระจ่างโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสมจิตร ขวัญดี
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายผดุงศักดิ์ ยุทธกลาง
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายสมรถ แซ่เฮง
พนักงานดับเพลิง


นายบรรหาร แก้วกลาง
พนักงานดับเพลิง


นายสมหมาย บุญหล้า
พนักงานดับเพลิง


นายสันติภาพ สิงห์เพ็ชร
พนักงานดับเพลิง


นายไชยา อารมณ์สวัสดิ์
พนักงานดับเพลิง


นางอรุณ เต็มเกษม
คนงาน


นางวรรณลักษณ์ บุษราคัม
คนงาน


นายวิลัย บุษราคัม
คนงาน