เทศบาลตำบลตลาดแค

คณะผู้บริหาร


นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดแค


นายณัฐนันทน์ ตั้งธนาเกียรติ
รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค


นางจุติมา ตันดิลกตระกูล
รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค


-ว่าง-
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี


-ว่าง-
เลขานุการนายกเทศมนตรี