เทศบาลตำบลตลาดแค

กองคลัง


นางสาวอมรรัตน์ แสงฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวคนึงนิจ เขตต์กลาง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวนนธิชา เทากระโทก
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางอังคนา พริ้งกลาง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวมรรริตา ยอดทองหลาง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวจีระยา แสนประเสริฐ
คนงาน