เทศบาลตำบลตลาดแค

กองคลัง


นางประภัสสร ไตรศิลานันท์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.044-917009


นางสาวคนึงนิจ เขตต์กลาง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นายกิตติ เหลืองศิริธัญ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางสาวนภาวรรณ ดลรัศมี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.


นางสาวปราณฤทัย โนใหม่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวฉนัจตา เกยโนนสูง
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน


- ว่าง -
คนงาน