เทศบาลตำบลตลาดแค

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาลตำบลตลาดแค

 

ลักษณะและสภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลตลาดแคตั้งอยู่ในเขตอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ประมาณ ๒๖๒ กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมาออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ประมาณ  ๔๙.๕๐ กิโลเมตร

เทศบาลตำบลตลาดแคมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๖.๘๙  ตารางกิโลเมตร หรือ ๔,๓๐๖.๒๕ ไร่

อาณาเขต

          ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่ริมลำน้ำธารปราสาทฝั่งเหนือ ห่างจากปากลำสระแทดฝั่งใต้ระยะ ๑,๑๕๐  เมตร เลียบตามริมลำน้ำธารปราสาทฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ตรงปากลำสระแทดฝั่งเหนือริมคลองนาฝั่งเหนือ

จากหลักเขตที่ ๒ เลียบตามริมคลองนาฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ตอนนครราชสีมา – พล ฝั่งตะวันตกตรง กม. ๕๐.๖๔๐

จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นตรงแนวตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ตอนนครราชสีมา – พล ตรง กม.  ๕๐.๖๔๐ ไปทางทิศตะวันออกห่างจากหลักเขตที่ ๓ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ถึงหลักเขตที่ ๔

          ทิศเหนือ ติดต่อเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง และองค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

          ทิศใต้ จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ตอนนครราชสีมา – พล ตามแนวเส้นตั้งฉากตะวันออกเฉียงใต้ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร

          ทิศใต้ ติดต่อเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

          ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖ ฝั่งเหนือตรง กม.๔๒

          ทิศตะวันออก ติดต่อเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

          ทิศตะวันตก  จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ตอนนครราชสีมา – พล ฝั่งใต้ตรง กม. ๔๘ จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบรรจบหลักเขตที่ ๑

          ทิศตะวันตก ติดต่อพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

 

 

สัญลักษณ์ประจำเทศบาล

                                               

ดวงตราเครื่องหมายเทศบาลตำบลตลาดแค ทำด้วยโลหะรูปทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๘๐ ซม. เส้นรอบวงกลมนอก ๒ เส้น ห่างเส้นรอบวงนอกเข้าไปด้านในอีก ๐.๘๐ ซม. ทำเป็นวงกลมเล็กระหว่างเส้นรอบวงทั้งสองนี้ ขอบบนมีชื่อเทศบาลว่า “เทศบาลตำบลตลาดแค” และขอบล่างว่า “จังหวัดนครราชสีมา”  ช่องว่างระหว่างข้อความทั้งสองทำรูป ช่อชัยพฤกษ์ ข้างละ ๑ ช่อ เนื้อที่ในวงกลมเล็กมีรูปปราสาทเพชร ๓ ยอด เปล่งรัศมี ๑๑ แฉก

องค์กรเทศบาล

เทศบาลตำบลตลาดแค  จัดอยู่ในประเภทเทศบาลขนาดเล็ก โครงสร้างการบริหารงาน ประกอบด้วย

๑. ฝ่ายนิติบัญญัติ มีสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน ๑๒ คน ประกอบด้วย

๑.  นายอนันต์             ภักดีชายแดน                ประธานสภาเทศบาล

๒.  นางจุไรรัตน์            ตันตมณีรัตน์                รองประธานสภาเทศบาล

๓.  นายณรงค์รัช          นาดี                             สมาชิกสภาเทศบาล

๔.  นางฉลอง              ศิริทรัพย์                       สมาชิกสภาเทศบาล

๕.  นางวรัญญา           ตันตมณีรัตน์                 สมาชิกสภาเทศบาล

๖.  นางศรัญญา           แสนประเสริฐ               สมาชิกสภาเทศบาล

๗.  นางวรรณา            นานอก                          สมาชิกสภาเทศบาล

๘.  นายเสนอ              เพ็ชรแท้                        สมาชิกสภาเทศบาล

๙.  นางละเอียด           ชูสูงเนิน                       สมาชิกสภาเทศบาล

๑๐.  นางจำลอง           เผนโคกสูง                  สมาชิกสภาเทศบาล

๑๑.  นางสาวบรรจง      เพ็ชรพิมาย                 สมาชิกสภาเทศบาล

๑๒.  นางวิน               ต้นยาง                            สมาชิกสภาเทศบาล

.  ฝ่ายบริหาร อยู่ในรูปแบบของนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง มี  นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์ เป็นนายกเทศมนตรีที่ได้รับเลือกตั้งคนแรกมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน และมีรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี ดังนี้

๑.  นายณัฐนันทน์         ตั้งธนาเกียรติ               รองนายกเทศมนตรี

๒.  นางจุติมา              ตันดิลกตระกูล               รองนายกเทศมนตรี

๓.  นางดวงเพ็ญ           กิตติหิรัญวัฒน์             ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

๔.  นางสาวสิริพร         เนติภัทรกุล                  เลขานุการนายกเทศมนตรี