เทศบาลตำบลตลาดแค


  
  
  
  
  
ค้นหาโดย google

หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) Scan QR Code

ภาพกิจกรรม

     วันที่ 27 กันยายน 2566 นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตลาดแค ร่วมโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ


27 ก.ย. 66 (9)

     วันที่ 27 กันยายน 2566 นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตลาดแค ลงพื้นที่สำรวจดินสไลด์ บริเวณหน้าบ้านนายแสวง กระจ่างโพธิ์ ถนนเทศบาลซอย 7 ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งเหนือหมู่ 15 อำเภอโนนสูง จังหวั


27 ก.ย. 66 (10)


ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแค เรื่อง งดการบริการตัดต้นไม้ในพื้นที่ส่วนบุคคล ในเขตเทศบาลตำบลตลาดแค   
  2.  ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti-Corruption Museum) และขอเชิญร่วมงาน งานเปิดตัวพิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti -Corruption Museum) รูปแบบออนไลน์) https://www.depa.or.th/.../virtual-anti-corruption-museum 
  3.  ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแค เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 
  4.  ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
  5.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และกำหนด วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  1.  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุงาน งานจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ มีหลังคาคลุม โรงเรียนเทศบาลตลาดแค เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
  2.  ประกาศเรื่องกำหนดวัน เวลา การจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำมีหลังคาคลุม โรงเรียนเทศบาลตลาดแค 
  3.  ประกาศเรื่องกำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเทศบาล ซอย5 (หน้าบ้านนายชำนาญ จันทร์กลาง) ชุมชนตลาดแค หมู่2 
  4.  ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแค เรื่องกำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ชุมชนตลาดแค ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
  5.  ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแค เรื่องกำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนหน้าบ้านนางปลาบู่ พลจันทึก ชุมชนสระแทด หมู่ที่ 11 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
  1.  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   เมื่อ 28 ก.ย. 2566 อ่าน 6
  2.  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 28 ก.ย. 2566 อ่าน 7
  3.  ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 19 ก.ย. 2566 อ่าน 11
  4.  จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 19 ก.ย. 2566 อ่าน 9
  5.  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 21 ก.ย. 2566 อ่าน 10

ประกาศ-คำสั่ง
  1.  ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 11  
  2.  ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 10 
  3.  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนและก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย 9/3 (บ้านนายอนันต์ ศรีปรุ ถึงบ้านนางปุ๋ย แอบกลาง) ชุมชนโนนพิมาน หมู่ที่ 12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 
  4.  ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 9 
  5.  ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8 

กิจการสภา
  1.  ประกาศสภาเทศบาลตลาดแค เรื่องระเบียบสภาเทศบาลตำบลตลาดแค ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566  
  2.  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี 2566 
  3.  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี 2566 
  4.  ประกาศสภาเทศบาลตำบลตลาดแค เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 
  5.  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแค สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่2 ปี 2566 


เว็บบอร์ดสอบถามข้อมูล
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด
017   เพิ่มทักษะเรื่องภาษาอย่างไรให้ลูก..>>> โดย โรงเรียนสองภาษาลาดพร* วันที่ 13 ก.ย. 6   อ่าน 59 ออกความเห็น 0
016   เลือกโรงเรียนสองภาษาอย่างไรให้ลูกเพิ่มทักษะเรื่องภาษา..>>> โดย เรียนสองภาษา* วันที่ 13 ก.ย. 6   อ่าน 36 ออกความเห็น 0
015   พัฒนาการเด็กในเรื่องการศึกษา..>>> โดย ็Huahin วันที่ 11 ส.ค. 6   อ่าน 87 ออกความเห็น 0
014   โรงเรียนอนุบาลหลักสูตรสองภาษาพัฒนาการเด็กในสมัยใหม่..>>> โดย BYS วันที่ 11 ส.ค. 6   อ่าน 69 ออกความเห็น 0
013   รักษาสุขภาพเด็กโดยผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลเรื่องสุขภาพเด็กโดยตรง..>>> โดย พัฒนาการเด็ก* วันที่ 10 ส.ค. 6   อ่าน 80 ออกความเห็น 0


เทศบาลตำบลตลาดแค

(นายชัยรัตน์   กิตติหิรัญวัฒน์) 

นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค

08 1878 9696


เทศบาลตำบลตลาดแค

(นางสาวพัทธ์ธีรา ศิริทรัพย์)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลตลาดแค 

08 1669 8092
ip ของคุณ คือ 3.239.59.31
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 193 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 193 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 80948 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 532121 คน
เริ่มนับ วันที่ 8 ต.ค. 2561

ต.ค. 2566
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     


   
   อบต.บ้านเกาะ
   www.อบต.โตนด
   อบต.คง
   

   
   เทศบาลตำบลมะค่า
   เทศบาลตำบลดอนหวาย
   เทศบาลตำบลเมืองคง
   

   
   สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา..>
   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น..>
   ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา..>