เทศบาลตำบลตลาดแค

กองช่าง


นายอภินันท์ พินิจพงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายทศพล พินิจพงษ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายเหลือ ซอพิมาย
คนงาน


นายบรรจง ฉิมกลาง
คนงาน


นางบุญส่ง ศิริคำ
คนงาน


-ว่าง-
คนงาน