เทศบาลตำบลตลาดแค

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นายปัณณธร สอนคำเสน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดแค


นางสายยนต์ อุทุมภา
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางละเอียด กระจ่างโพธิ
ผู้ดูแลเด็ก


นางนัฐทิราพร เกริกอำนาจ
ผู้ดูแลเด็ก